DOVERUN

Súťaž o bezplatný štart na Salomon Baba - Kamzík 2021

Súťaž o bezplatný štart na Salomon Baba - Kamzík 2021

 Pripravili sme súťaž o 5 bezplatných štartov na podujatí Salomon Baba – Kamzík 2021. Súťaží sa na facebookovej stránke Dôverun.sk. Výhercov určí náhodný žreb 18.7.2021. Súťaž je určená bežcom poisteným v Dôvere.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „VYHRAJTE ŠTARTOVNÉ NA SALOMON BABA KAMZÍK 2021“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční od 15.7.2021 do 17.7.2021, pričom žrebovanie výhercov prebehne 18.7.2021.

3. Účastníci Súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba poistená v zdravotnej poisťovni DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.:
•    s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
•    ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
•    ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel
(ďalej len „Účastník súťaže”).

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý napíše do komentára k príspevku Usporiadateľa odpoveď na súťažnú otázku, ktorá bude uverejnená v príspevku Usporiadateľa na facebooku.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len raz.

Usporiadateľ vyžrebuje piatich výhercov.

Úplné znenie príspevku Usporiadateľa na facebooku:

Vyhlasujeme súťaž o 5 voľných štartov na bežecké preteky Salomon Baba - Kamzík 2021 pre bežcov poistených v Dôvere. Súťaží sa odo dneška 15.7.2021 do soboty 17.7.2021.
Ako vyhrať? Napíšte do komentára pod tento post aspoň jednou ucelenou vetou odpoveď na otázku: Aké pozitívum vám prinieslo poistenie v Dôvere? Môže ísť o aktuálnu skúsenosť, ale aj o niečo z dávnej minulosti.
Výhercov vyžrebujeme spomedzi uverejnených odpovedí 18.7.2021 a budeme ich kontaktovať odpoveďami na ich súťažné komentáre. Kompletné pravidlá súťaže nájde tu

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje v nedeľu 18.7.2021 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú podmienky Zaradenia do Súťaže, piatich výhercov, ktorí vyhrajú bezplatný štart pre jednu ľubovoľnú disciplínu bežeckých pretekov Salomon Baba – Kamzík 2021.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

- 5x kód pre bezplatný štart v ľubovoľnej disciplíne bežeckých pretekov Salomon Baba – Kamzík 2021, ktorý je možné použiť pri online registrácii na preteky na stránke www.horskybeh.sk/baba-kamzik-info najneskôr do 30.7.2021, resp. do naplnenia kapacity podujatia.

7. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom facebooku odpoveďou na ich súťažný komentár. Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje do súkromnej facebookovej správy.
V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do piatich dní, 24.7.2021 budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

8. Osobné údaje:

Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania, ako aj podmienok zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ani za iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 14. júla 2021

 

Zľavy na štartovné a iné výhody

Staňte sa našimi fanúšikmi