DOVERUN

Garminy za váš názor

Garminy za váš názor

Blahoželáme týmto výhercom:

  • Ján Zaťko, Bojnice - hlavná výhra Garmin Forerunner 245

  • Pavol Bačík, Liptovský Mikuláš - kniha Bežec a zranenia
  • Peter Masarovič, Dolná Súča - kniha Bežec a zranenia

  • Dušan Tomic, Bratislava - pás na štartové číslo
  • Branislav Pastor, Bratislava - pás na štartové číslo
  • Ján Kubirita, Žilina - pás na štartové číslo

  • Michal Rusko, Banská Bystrica - vitamíny
  • Katarína Hájková, Rajec - vitamíny
  • Marek Petrov, Košice - vitamíny
  • Jakub Vitek, Bratislava - vitamíny ŠTATÚT SÚŤAŽE "Názor bežcov 2021"

1.    Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno:    DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo:    Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
IČO:    35 942 436    
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B
(ďalej len „Poisťovňa“ alebo „Vyhlasovateľ“)

2.    Trvanie súťaže:  23.9. – 30.9.2021

3.    Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre všetkých  poistencov Poisťovne aj nepoistencov, ktorí majú 18 rokov a viac a splnia podmienky súťaže podľa článku 5  tohto štatútu (ďalej len „Súťažiaci“) .

4.    Výhra: 1x Garmin Forerunner 245, 2x kniha Bežec a zranenia, 3x pás na štartové číslo Compressport, 4x vitamínový balíček

5.    Podmienky súťaže:

5.1.    Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
5.2.    Do súťaže budú zaradení všetci odberatelia bežeckého newslettra Poisťovne, ktorí jej na jeho zasielanie vopred udelili súhlas a ktorí zároveň vyplnia a odošlú do 30.9.2021 dotazník s označením „Názor bežcov 2021“ uverejnený v septembrovom bežeckom newslettri Dôverun.
5.3.    Každý Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

6.    Vylúčenie zo súťaže:

6.1.    Súťaže sa nemôžu zúčastniť:
a)    zamestnanci Poisťovne;
b)    blízke osoby zamestnancov Poisťovne.

7.    Ochrana osobných údajov:

7.1.    Zaslaním dotazníka podľa bodu 5.2 štatútu súťaže udeľuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo,  e-mailová adresa a vek Súťažiaceho za účelom jeho účasti v súťaži a v zlosovaní o výhru určenú Vyhlasovateľom. Zároveň zaslaním dotazníka podľa bodu 5.2 štatútu súťaže udeľuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko za účelom uverejnenia výhercov na stránke www.doverun.sk a facebookovej stránke DôveRUN.sk.

7.2.    Súhlas sa udeľuje na dobu 2 mesiacov od jeho udelenia. Udelený súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje Vyhlasovateľa. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na Vyhlasovateľa ako prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva Súťažiaceho ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk.

8.    Miesto, čas a priebeh vyhodnotenia súťaže:

8.1.    Súťaž bude mať desiatich výhercov, ktorých Poisťovňa vyžrebuje náhodným žrebovaním. Žrebovanie výhercov sa uskutoční neverejne na generálnom riaditeľstve DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava dňa 4.10.2021.
8.2.    Výhercov bude Poisťovňa kontaktovať emailom alebo telefonicky 5.10.2021. V prípade, že sa s výhercom nepodarí skontaktovať do piatka 8.10.2021,  nárok na výhru mu zaniká.
8.3.    Mená a priezviská výhercov budú zverejnené na webe www.doverun.sk a facebookovej stránke DôveRUN.sk

9.    Záverečné ustanovenia:

9.1.    Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke www.doverun.sk.
9.2.    Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny štatútu súťaže podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 9.1. tohto štatútu súťaže.
9.3.    Poisťovňa si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín výberu i termín oznámenia výhercov, a to v odôvodnených prípadoch.
9.4.    Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.
9.5.    Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
9.6.    Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
9.7.    V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je záväzným výklad Poisťovne.
9.8.    Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je od 23.9.2021

 

Zľavy na štartovné a iné výhody

Staňte sa našimi fanúšikmi